Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Селищна рада » Про регламент Добровеличківської селищної ради

Про регламент Добровеличківської селищної ради

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 

 

 

ПЕРША СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  12 листопада 2015  року                                                                                                №  10

смт  Добровеличківка

 

 

Про  регламент  Добровеличківської 

селищної     ради

 

 

Відповідно  статті  26 Закону України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   

 

селищна рада

в  и  р  і  ш  и  л  а  :

 

 

         1.  Затвердити   регламент   Добровеличківської   селищної   ради сьомого скликання /додається/.

 

 

 

 

 

 

 

  Селищний  голова                                                                                              І. Погрібніченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Д О Д А Т О К

                                                                                                                     до рішення від

                                                                                                                      12.11.2015 року № 10

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Добровеличківської селищної ради

сьомого скликання

 

І. Загальні положення

 

      1.1. Порядок діяльності Добровеличківської селищної ради, її  виконавчого органу та посадових осіб визначається Конституцією України, законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом та іншими законодавчими актами про депутатів, органи місцевих рад, їх посадових осіб.

     1.2. Регламент ради передбачає порядок скликання і проведення сесій, засідань постійних та інших комісій, здійснення контрольної діяльності та інших процедур у діяльності ради.

     1.3. Рада вирішує всі питання, віднесені законодавством до її відання, виходячи з місцевих та державних інтересів.

     1.4. Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними, рада та її органи систематично інформують виборців про свою діяльність шляхом виступів, повідомлень у пресі або інших засобах масової інформації.

    1.5. Робота ради ведеться державною мовою.

    1.6. Регламент ради затверджується радою, зміни і доповнення вносяться радою.

 

ІІ. Сесії ради.

 

      2.1. Рада роботу свою проводить сесійно. Сесії складаються з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій ради, які проводяться у період між засіданнями.

     2.2. Сесії ради скликаються головою ради у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

     2.3. Сесія ради  може  бути скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради.

     2.4. Розпорядження про скликання сесії  доводиться до відома депутатів і населення, не пізніш як за 10 днів до сесії, з зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради.

          Сесія  скликається у зручний для депутатів день і триває один день. У разі необхідності сесія може бути скликана  в інший день.

          Засідання триває з 14.00. до 17.00 години , а також може бути продовжена його  тривалість. Пленарні засідання проводяться в сесійному залі селищної ради.

         Реєстрація присутніх депутатів проводиться на початку засідання.

     2.5. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

          Депутат ради, у разі неможливості присутності на сесії, повинен  повідомити про це не пізніш, як за три дні до початку роботи сесії.

         За відсутності необхідної  для проведення сесії кількості депутатів, замість неї за пропозицією голови, може бути проведено спільне засідання постійних комісій ради.

    2.6. Сесію ради відкриває і веде голова ради, або у разі його відсутності – секретар ради.

    2.7. Учасниками засідання ради є депутати ради, особи, що запрошені для участі в роботі сесії  головою  ради.

2.8. На засіданнях ради, постійних комісій можуть бути присутні за офіційним запрошенням депутати інших рад, представники державних органів та органів самоврядування, об’єднань громадян, а також представники підприємств, установ та організацій селища та сіл.

2.9. Головуючий на сесії ради  повідомляє депутатів про осіб, запрошених на засіданні за запрошенням. Цим особам з дозволу головуючого може бути надане право виступити на засіданні ради.

2.10. Присутність інших осіб на сесіях ради дозволяються за рішенням ради.

2.11. Для участь в роботі сесії бажаючі не пізніше 1 доби до дня проведення сесії мають подати заяву на ім’я селищного голови.

2.12. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, не повинні порушувати порядок, мають стримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається  на засіданні. У разі недотримання цих вимог вони за пропозицією  головуючого можуть бути виведені із приміщення.

2.13. За рішенням ради можуть проводитися її закриті засідання щодо розгляду конкретно визначених питань. Пропозиції щодо проведення закритого пленарного засідання можуть надавати голова ради, постійні комісії та депутати. В разі надходження такої пропозиції голова ради зобов’язаний поставити її на голосування. Така пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало  більшість депутатів, присутніх на сесії.

2.14. На закритому  засіданні сесії мають право бути присутні особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

 

    2.15. Пропозиції щодо питань для  розгляду на сесіях ради можуть вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами.

    2.16. Доповіді, довідкові  матеріали, проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд сесії готуються депутатами, постійними комісіями, виконавчим органом ради.

    2.17. Проекти рішень, як правило, попередньо розглядаються постійними комісіями ради, відповідно до їх компетенції.

    2.18. Пленарне засідання ради починається з затвердження  порядку денного.

    2.19. Відповідно до затвердженого  порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з порядку денного.

           Після закінчення виступу доповідача, співдоповідача депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, інформації тощо.

           Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові – подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу

    2.20. Час для доповідей, співдоповідей, інформацій, виступів визначається радою.

            Як правило: для доповідей надається 30 хвилин; співдоповідей – до 10 хвилин; інформація – до 15 хвилин; виступів до – 5 хвилин.

   2.21. Головуючим на сесії є голова ради. У разі відсутності голови, а також під час його виступів, участі у роботі комісій тощо обов’язки головуючого виконує секретар ради.

   2.22. Головуючий інформує учасників засідання з усіх питань, що мають відношення до організації роботи сесії, надає  слово виступаючим, створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; формулює пропозиції для голосування, проводить голосування; робить  офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити; забезпечує виконання вимог Регламенту з  усіх питань організації сесії.

          Під час виконання своїх обов’язків головуючий не може коментувати виступи, виявляти своє ставлення до висловлених пропозицій, намагатися вплинути на ставлення депутатів до виступаючих чи вступати з ними в полеміку.

          Головуючий може звернутися до виступаючих з запитаннями щодо уточнення висловлених ними пропозицій, які  мають бути поставлені на голосування.

         Головуючий має право зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує Регламент або правила депутатської етики. У разі, якщо зауваження не мають впливу, головуючий має право позбавити виступаючого слова.

        

         2.23. Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесії.

                Депутат виступає на сесії після надання йому слова головуючим і може виступити в обговоренні одного питання не більше двох разів.                       Обговорення питань на сесії припиняється за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів присутніх у залі депутатів.

         2.24. Голосування з питань порядку денного, а також інших питань, що вимагають рішення ради, може бути :  рейтинговим або поіменним.

         2.25. Голосування на сесії  здійснює головуючий. Він повідомляє питання, яке голосується, виголошує, при необхідності, його редакцію, оголошує порядок голосування.

                 Депутат бере участь у голосуванні особисто і безпосередньо. Він не може передати свій голос іншому депутату, проголосувати після закінчення голосування або перед його проведенням.

               У випадку, коли один або кілька депутатів не встигли проголосувати, на їх вимогу може проводитись повторне голосування, яке оголошується головуючим на сесії. При необхідності, питання про проведення повторного голосування може ставитися на голосування, рішення по ньому приймається більшістю голосів присутніх у залі депутатів.

        2.26 Рішення ради з будь якого питання приймається на її засіданні після його обговорення і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів  від загального складу ради.

        2.27 Рішення ради підписує голова, або у разі його відсутності, секретар ради.

        2.28.Рішення прийняті радою, у разі необхідності, доводяться до відома відповідних підприємств, установ, організацій, посадових осіб, виборців, населення у двохтижневий термін після підписання.

        2.29 . Перша сесія ради

         2.29.1. Перша сесія ради чергового скликання скликається територіальною виборчою комісією не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів селищної ради в кількості не менш як двох третин від загального складу ради

          2.29.2. Перше пленарне засідання першої сесії  відкриває голова  селищної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів селищного голови

          2.29.3. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні селищної ради рішення про його обрання.

          2.29.4. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення селищною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

 

ІІІ. Вибори секретаря ради .порядок проведення  таємного голосування.

 

     3.1. Пропозицію  щодо кандидатури на посаду секретаря ради вносить  селищний голова .

 

     3.2. Для проведення  таємного голосування  і визначення  його результатів  обирається  лічильна комісія. Обрання лічильної комісії проводиться з числа депутатів   відкритим голосуванням , їх  кількість встановлюється радою.

        Член  комісії  вважається обраним , якщо   за нього проголосувало  більшість депутатів  від числа присутніх на пленарному засіданні. Лічильна комісія  обирає із  свого  складу  голову і секретаря комісії .Засідання  лічильної комісії  є чинним при наявності  не менш  двох третин від  її загального складу .

 

     3.3. Таємне голосування  проводиться шляхом видачі бюлетенів під час  пленарного засідання  ради.

 

     3.4. Час, місце , порядок проведення голосування встановлюється лічильною комісією  і доводиться до відома депутатів.

         Члени лічильної комісії   кожному депутатові видають бюлетень .Про отримання бюлетеня депутат ставить власноручний підпис  у списку депутатів.

        Кожен депутат  голосує особисто.

        Бюлетень заповняється голосуючим  у кабінеті , або в кімнаті для таємного голосування.

        У бюлетені  для  голосування депутат робить позначку у квадратику навпроти кандидата на посаду секретаря  ради , позначку «+»  або іншу , яка  дає однозначну відповідь про волевиявлення голосуючого

        У разі коли депутат не підтримує кандидата , він робить  відповідну позначку у квадратику навпроти  слів «Не підтримую кандидата».

          При  підрахунку  голосів  та  встановлені  результатів обрання секретаря  ради  не може бути  присутнім ніхто , крім членів лічильної комісії  та кандидата на посаду секретаря ради.

     3.5. Не дійсними вважаються бюлетені

              - Не встановленої форми ;

              - бюлетені в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

               - бюлетені  в яких зроблені позначки навпроти  прізвища кандидата  на посаду

                 секретаря ради та запису : «не підтримую кандидата «

Обраним   вважається  кандидат , за якого  проголосувало більшість  депутатів  від загального складу  ради.

     3.6. Про результати таємного голосування  лічильна комісія складає протокол , який  підписується присутніми членами .В разі  незгоди  будь - кого  з  членів лічильної комісії  з протоколом  він  викладає свою думку , що  додається до протоколу.

     3.7. Результати  таємного голосування  доводяться головою лічильної комісії до  відома  депутатів ради і  відображаються в рішенні ради  про обрання секретаря ради.

 

 

ІV.  Постійні комісії ради

 

         4.1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються за поданням голови ради з числа депутатів у складі голови і членів комісії на строк повноважень ради.

               Персональний склад постійних комісій визначається з врахуванням думки кожного депутата щодо роботи в тій чи іншій комісії.

               Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

               Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії.

               До складу постійних комісій не може бути  обраний селищний голова, секретар, та спеціалісти ради.

        4.2. Голосування щодо обрання постійних комісій здійснюється за їх списками без обговорення.

                Рішення щодо обрання  постійних комісій ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу ради.

        4.3. Секретар постійної комісії обирається на засіданні комісії за поданням голови комісії і вважається обраним, якщо за їх обрання подано більшість голосів депутатів, членів комісії  від її загального складу.

         4.4. Голова постійної комісії скликає  і веде її засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію  у відносинах з іншими органами, об”єднаннями громадян та інше, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

              Секретар комісії виконує функції голови постійної комісії у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов”язків.

               Секретар постійної комісії веде протокол засідання, здійснює діловодство та інформаційне забезпечення роботи членів комісії.

                Секретар постійної комісії виконує функції голови.

         4.5. Постійні комісії утворюються і обираються на першій сесії ради.

         4.6. Постійні комісії обираються радою для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень та доручень ради.

         4.7. Повноваження  постійних комісій ради визначаються Законом України  „Про місцеве самоврядування в Україні”.

         4.8 . Основною формою роботи постійної комісії ради є її засідання. Засідання комісії скликаються  головою комісії у міру необхідності і є правомочними, якщо у  ньому бере участь не менше, як половина членів від загального складу комісії.

          4.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки, або приймають рішення, які мають рекомендаційний характер.

                  Рішення  приймаються на засіданні постійної комісії більшістю голосів членів від загального складу комісії.

          4.10. У засіданні  постійної комісії на її запрошення можуть брати участь представники державних, громадських органів підприємств, установ, організацій, інші особи.

          4.11. Депутат - член постійної комісії, має право ухвального голосу в усіх питаннях, які належать до відання комісії.

                   Він має право вносити пропозиції з питань, що розглядаються комісією, брати участь в їх підготовці та обговоренні.

          4.12  Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою голів комісій, а також за дорученням ради або голови ради розглядатися комісіями спільно.

                    Рішення або висновки, які прийняті комісіями на спільних засіданнях, підписуються  головами відповідних комісій.

          4.13. Постійна комісія у разі необхідності, може утворювати робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів для вивчення питань, розробки проектів рішень ради.

 

                   

 

 

 

 

 

__________________________

 

Друк
  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада


  Добровеличківська райдержадміністрація


  Добровеличківська райрада