Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Туризм » Програми в галузі туризму

Програма розвитку туристичного потенціалу Добровеличківщини

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення селищної ради

від  30 грудня 2020 року

№ 52


 

Програма розвитку

туристичного потенціалу Добровеличківщини

 

І. Загальні положення

Програма розвитку туристичного потенціалу Добровеличківщини (далі – Програма) розроблена відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про туризм», «Про курорти», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, схваленої Указом Президента України від 16 березня 2017 року №168-р, та інших нормативно-правових актів, які регулюють туристично-рекреаційну сферу в Україні. Прийняття даної Програми обумовлено необхідністю створення цілісної ефективної системи, направленої на розбудову конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби як зовнішнього так і внутрішнього туриста та забезпечення на цій основі комплексного розвитку територіальних громад області, їх соціальноекономічного зростання за умови раціонального використання та збереження екологічної рівноваги, історико-культурної спадщини тощо.

Також першочергового вирішення потребує питання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів. Світова практика доводить, що доходи від туризму за умови ефективного використання рекреаційного потенціалу можуть стати основним джерелом наповнення бюджету територій, а на рівні дестинації – підвищити рівень зайнятості населення та забезпечити зростання його доходів. Розробка низки туристично-екскурсійних маршрутів дозволить гармонійно поєднати привабливі умови відпочинку і подорожей для повного задоволення потреб найвимогливіших туристів.

Аналіз ресурсного забезпечення розвитку туризму території дає підстави стверджувати, що сьогодні для регіону найбільш поширеними і розвиненими є:

Сільський зелений туризм – форма відпочинку в приватних господарствах сільської місцевості з використанням майна та трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського господарства, природнорекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону. Динамічне зростання «зелених подорожей» у сільську місцевість свідчить про те, що сільський туризм здатний забезпечити економічну та демографічну стабільність у сільській місцевості, сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, вирішенню соціально економічних проблем села, стати вагомим чинником перспективного розвитку сільських територій, залучити внутрішніх та зовнішніх потенційних туристів до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю й зростанню популярності ідей охорони навколишнього середовища. На даний час, на території Добровеличківщини послуги сільського зеленого туризму офіційно надає сільська садиба «Хутір «Козацька долина», яка пропонує комфортне проживання, сімейний відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно чисті продукти харчування, цікаве дозвілля.

Подієвий туризм або як його ще називають (event-туризм), присвячений висвітленню якої-небудь події.

Туристи, з якою б метою вони не приїжджали (пізнавальною, бізнес, транзит) налаштовані на цікаве проведення часу, нові зустрічі та яскраві враження. Добровеличківщина може запропонувати на вибір туристу і такий вид відпочинку.

Прикладом є фестиваль «Ми - українці», який збирає під відкритим небом прихильників української пісні, кухні та виробів декоративно-ужиткового мистецтва з багатьох міст України.

В свою чергу, місцевий етно-фестиваль звичаєвої культури «Ой на Івана, ой на Купала», який щороку проводиться у різних місцях територіальної громади, є справжнім святом купальських звичаїв й традицій, української прадавньої та сучасної культури.

Розвиток туристичної галузі ЛДобровеличківщини істотно вплине на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство і є одним з перспективних напрямків структурної перебудови економіки.

Водночас розвиток туризму Добровеличківщини стримується такими факторами, як:

відсутністю цілісної системи державного управління туризмом;

відсутністю відповідних об’єктів для розвитку туристичної діяльності, підприємств готельного господарства;

незадовільним станом туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в зонах автомобільних доріг;

відсутністю інноваційних проектів та наукових досліджень з питань розвитку перспективних напрямків туризму;

недостатністю рівня розвитку інформаційної інфраструктури;

недосконалістю бази даних стосовно об’єктів туристичної сфери.

Ця програма покликана стимулювати ефективне використання наявних ресурсів території, підвищити рівень міжгалузевого співробітництва, стимулювати розвиток ринкових відносин у туристичній сфері, визначити перспективи розвитку туризму в Добровеличківщини на основі аналізу його сучасного стану.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є створення конкурентно спроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення Добровеличківщини, забезпечення на цій основі комплексного розвитку району за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини. Оптимізація використання туристичних ресурсів, подальше формування туристичного продукту, забезпечення зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, сприяння соціально-економічному розвитку району.

 

Основними завданнями Програми є:

забезпечення сталого розвитку туристичної галузі;

підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць;

популяризація історії та культури краю.

 

Програмою визначаються такі напрямки розвитку туризму:

створення досконалої системи управління галуззю;

розвиток та зміцнення матеріальної бази туризму;

ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історико-культурної спадщини та необхідність їх збереження;

організація рекламно-інформаційної підтримки розвитку галузі;

відтворення народних традицій та ремесел;

забезпечення здійснення організаційно-правових заходів контролю.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, цільових кредитів банків, коштів іноземних та вітчизняних інвесторів, коштів позабюджетних фондів, громадських організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Головним розпорядником коштів місцевого бюджету, передбачених на виконання Програми, визначається відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Добровеличківської селищної ради.

Під час реалізації положень Програми, які потребують відповідного фінансування, кошторис видатків та джерела фінансування будуть визначатися щорічно і окремо для кожного заходу Програми. Кошти, які передбачається залучати з та місцевого бюджету на виконання завдань Програми, є цільовим асигнуванням і не можуть бути використані на будь-яку іншу мету.

 

ІV. Очікувана ефективність виконання Програми

Реалізація зазначених завдань та напрямків дозволить покращити у районі роботу з туризму та структури управління галуззю.

Завдяки туристичній галузі, як виду економічної діяльності, здійснюватиметься ефективне та раціональне використання  природно-заповідних територій місцевого значення та об’єктів   історико-культурної спадщини з одночасним їх збереженням і відновленням.

Реалізація Програми забезпечить:

впорядкування використання туристичних ресурсів;

забезпечення доступності туристичних послуг для всіх категорій населення;

формування позитивного туристичного іміджу громади;

забезпечення збереження та раціонального використання цінних туристичних ресурсів;

підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму об’єктів історико-культурної спадщини;

підвищення якості обслуговування туристів;

підтримка народних промислів та ремесел;  

упорядкування інформаційного простору;

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

V. Організація та контроль за виконанням Програми

Структурні підрозділи селищної ради, установи і організації залучені до виконання Програми, забезпечують організацію її виконання.

Координацію діяльності установ і організацій, залучених до виконання Програми, здійснює відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Добровеличківської селищної ради, який щороку департамент культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації про її виконання.

 

 

 

_____________________________

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку туристичного потенціалу

Добровеличківщини

1.

Програма затвердженна: рішенням четвертої селищної ради восьмого скликання від  « » грудня 2020 року №

 

2.

Дата, номер і назва документа, відповідно до якого розроблено Програму

Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про туризм», «Про курорти», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, схваленої Указом Президента України від 16 березня 2017 року №168-р

3.

Розробник Програми

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Добровеличківської тселищної ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Добровеличківської тселищної ради

5.

Учасники Програми

Фінансове управління, Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Добровеличківської тселищної ради, ІВО «Сільське життя», виконком селищної ради

6.

Термін реалізації Програми

2021-2022 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет селищної ради

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього у тому числі:

 

 

1,5 млн.грн.

кошти бюджету селищної ради

 

100,0 тис. грн.

кошти інших джерел

1,5 млн. грн.

9.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти місцевого бюджетів та інших джерел

 

 

VI. Основні заходи

Програми розвитку туризму в Добровеличківському районі

на 2021-2022 роки

п/п

Назва заходу

Обґрунтування необхідності заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовний обсяг

фінансування

Місцевий бюджет

(тис. грн.)

Інші джерела

1.

Забезпечення оптимального середовища сталого розвитку туризму

Популяризація туристичного потенціалу

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 

 

 

2.

Виготовлення  та встановлення інформаційних знаків та щитів щодо розташування об’єктів культурної спадщини і пам’яток природи на території, знаків, що вказують відстань до них та вказівників на іноземних мовах

 

Інформаційне забезпечення туристичної галузі

 

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021 рік

 50 тис. грн

 

3.

Замовлення та придбання поліграфічної продукції (альманахів, атласів, довідників, путівників, буклетів, флаєрів, карто-схем), сувенірів, відео-рекламно-презентаційних матеріалів  про основні об’єкти туристичного показу та  екскурсійного відвідування територій

 

Популяризація та інформаційна підтримка туристичного потенціалу, формування позитивного іміджу території

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 25 тис.грн.

 

4.

Здійснення організаційних заходів,  оформлення  та презентація щорічної  виставки «Добровеличківщина туристична» у рамках проведення фестивалів української народної творчості «Степограй» та «Ми – українці»

Популяризація туристичного потенціалу території

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 10 тис.грн.

 

5.

Організація виставок, семінарів, круглих столів та інших заходів з розвитку сільського зеленого туризму 

Заохочення власників особистого селянського господарства до створення власного туристичного бізнесу

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 

 

6.

Організація та проведення серед школярів конкурсу туристичних маршрутів «Туристичними стежками Добровеличківщини»

Популяризація туристичного потенціалу території

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 5 тис.грн.

 

7.

Організація та проведення заходів до Міжнародного Дня Туризму

Популяризація туристичного потенціалу території

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 

 

8.

Організація та проведення  конкурсу інвестиційних проектів у галузі туризму

 

збільшення обсягів інвестування, кількості робочих місць, надходжень до бюджетів усіх рівнів

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 

 

9.

Забезпечення участі в обласних, регіональних, всеукраїнських  туристичних виставках, конференціях, семінарах

просування туристичного продукту на обласному, загально держав

ному та внутрішньому туристичному ринках

 

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 10 тис.грн.

 

10.

Проведення рекламно-інформаційних заходів (презентацій) для представників туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених організацій

Просування туристичного продукту на обласному та загально держав ному рівні

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 

 

11.

Співпраця з краєзнавцями, громадськими організаціями та об’єднаннями, фондами, общинами та земляцтвами, краєзнавцями, які займаються  створенням туристичного продукту та популяризацією туристично-рекреаційного потенціалу громади

Залучення громадськості 

до проблем розвитку території

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 

 

 

12.

Розміщення в обласних та місцевих ЗМІ статей з популяризації внутрішнього туризму, історико-культурної спадщини, природно-рекреаційного потенціалу громади та сприяння забезпеченню їх відповідними матеріалами

Інформаційна підтримка розвитку туризму території

 

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей, ІВО «Сільське життя»

2021-2022

роки

 

 

13.

Удосконалення роботи інформаційно-туристичного центру по наданню послуг населенню

 

Популяризація туристичного потенціалу території

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021

         

 

 

  

 

14.

Підтримка народних промислів, створення творчих майстерень.        

Проведення виставок-ярмарків, семінарів за участі  майстрів народних ремесел

 

Популяризація творчості майстрів

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 

 

15.

Перевірки діяльності суб’єктів господарювання, що надають послуги з короткотермінового проживання та послуги харчування, послуги пасажирських перевезень

 

Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо захисту прав споживачів

ДСНС України в Добровеличківському районі, Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 

 

 

16.

Забезпечення безпеки туристів, надання усіх видів допомоги, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам на туристичних об’єктах та турмаршрутах

 

Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо захисту прав споживачів

ДСНС України в Добровеличківському районі, Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей

2021-2022

роки

 

 

 

17.

Визначення та облаштування місць стоянок автотранспорту, санітарних місць

 

 

Місцеві ради

2021-2022

роки

 

 

 

18.

Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного призначення, туристичних маршрутів, туристичних об’єктів, берегів водойм

 

 

Місцеві ради

2021-2022

роки

 

 

 

19.

Постійне оновлення і доповнення інформації про туристичний потенціал громади в мережі Інтернет та висвітлення на сторінках ІВО «Сільське життя»

 

Інформаційна підтримка розвитку туризму території

 

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту, краєзнавчий музей, ІВО «Сільське життя»

2021-2022

роки

 

 

 

 

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада