Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Виконавчий комітет » Положення про виконавчий комітет

Положення про виконавчий комітет

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення І сесії Добровеличківської

селищної ради VII скликання

«08» січня 2019 року № 18

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет Добровеличківської селищної ради

 

 1. Загальні положення
  • 1.1. Виконавчий комітет Добровеличківської селищної ради (далі виконавчий комітет) є її виконавчим і розпорядчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  • 1.2. Після закінчення повноважень ради, селищного  голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
  • 1.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою.
  • 1.4. Персональний склад виконавчого комітету затверджується  радою за пропозицією селищного голови шляхом відкритого голосування.
  • 1.5. Виконавчий комітет утворюється у  складі: селищного голови, заступників селищного голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади, інших осіб. Повноваження секретаря виконкому за рішенням ради може бути покладено на секретаря ради.
  • 1.6. До складу виконавчого комітету входять  за посадою секретар ради, старости.
  • 1.7. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.
  • 1.8. Очолює виконавчий комітет селищної ради відповідно селищний голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків, роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків голови.
  • 1.9. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.
  • 1.10. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю).
  • 1.11. Повноваження виконавчого комітету ради визначені статтями 51, 52, 53 глава 2 «Повноваження виконавчих органів ради», статтями 27 – 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  • 1.12. Порядок  скликання  засідання  виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.
  • 1.13. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним  раді,  а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органам виконавчої влади.
 2. Повноваження виконавчого комітету
  • 2.1. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
  • 2.2. Виконавчий комітет ради:
   • 2.2.1. Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради.
   • 2.2.2. Координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  відповідної територіальної  громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.
   • 2.2.3. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
  • 2.3. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та селищним головою в межах повноважень, наданих  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам селищних рад.
  • 2.4. Виконавчий комітет, в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення  приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються головою.
  • 2.5 Рішення  виконавчого  комітету,  які  суперечать   чинному законодавству, доцільності, а також рішення інших виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчим комітетом, або радою. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної ради.
 3. Організація роботи виконавчого комітету
  • 3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання.
  • 3.2. Засідання виконавчого комітету селищної ради скликаються  відповідно селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради не рідше одного разу на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.
  • 3.3. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.
  • 3.4. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством. Жителі громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.
  • 3.5. Організаційно - технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює апарат виконавчого комітету.
 4. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради
  • 4.1. селищна рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів ради.
  • 4.2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, селищному голові.
  • 4.3. Керівники  відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
  • 4.4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.
 5. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  • 5.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.
  • 5.2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

___________________________

 

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада


  Добровеличківська райдержадміністрація


  Добровеличківська райрада